§ 1. Formål 1
At fremme erhvervslivet i Ringsted

At manifestere sig overfor befolkningen og offentlige myndigheder som en aktiv forening med det formål åbent at informere om erhvervslivets synspunkter og problemstillinger

At give medlemmerne lejlighed til ved j√¶vnlige m√łder at udveksle synspunkter om sp√łrgsm√•l, der sk√łnnes at have almindelig erhvervsm√¶ssig interesse

At virke til fremme af den h√łjeste etiske standard indenfor alle grene af erhvervslive

At markedsf√łre Ringstedomr√•det som handelscenter

At give unge mennesker adgang til teoretisk handelsuddannelse gennem opretholdelse af en handelsskole.

§ 2. Medlemmer
Adgang til at blive medlem af foreningen har: Enhver der driver erhverv/handel i Ringsted og omegn. Optagelse finder sted, når bestyrelsens flertal stemmer herfor.

Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer der modarbejder foreningens form√•l, og skal udelukke medlemmer som er i mere end 3 m√•neders restance. S√•fremt bestyrelsen ekskluderer medlemmer der modarbejder foreningens form√•l, skal denne afg√łrelse pr√łves p√• f√łrstkommende ordin√¶re generalforsamling.

Indmeldelse og udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til formanden. Der betales fuldt kontingent for det år, hvori ind Рog udmeldelsen sker.

Foreningens medlemmer inddeles i to grupper:

a) Handel (detail og en gros)
b) Liberalt erhverv, industri mv.

Medlemmerne henf√łres af bestyrelsen under den gruppe, hvorunder de efter deres erhverv naturligt henh√łrer.

Bestyrelsen kan ved enstemmig beslutning optage andre, når den finder anledning dertil, selv om vedkommende ikke måtte opfylde de foranstående kvalifikationer.

Ved afhændelse af virksomhed eller pensionering kan medlemskabet bibeholdes.

§ 3. Bestyrelse
Ringsted City ledes af en bestyrelse bestående af formanden og 5 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen vælger af sin midte næstformand, kasserer og sekretær.

Foreningen tegnes af formanden og 2 medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen kan bemyndige kassereren efter nærmere retningslinier til at udskrive checks, kvittere m. m.

Bestyrelsen udpeger to medlemmer til EUC Ringsteds bestyrelse for en toårig periode.

Indkaldelse til bestyrelsesm√łder sker skriftligt med angivelse af dagsorden.

Bestyrelsen er forpligtet til at f√łre protokol over bestyrelsesm√łder og generalforsamling.

For gyldig beslutningstagen skal mindst 3 bestyrelsesmedlemmer v√¶re til stede. Alle sager afg√łres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afg√łrende. Bestyrelsen kan i det omfang, den sk√łnner det n√łdvendigt, neds√¶tte diverse udvalg. Deltagerne i disse udvalg kan v√¶lges uden for bestyrelsens kreds, idet ethvert udvalg dog skal omfatte mindst et bestyrelsesmedlem. Udvalgsarbejdet foreg√•r efter de af bestyrelsen nedf√¶ldede retningslinier. Udvalgene er ansvarlige overfor bestyrelsen og skal l√łbende holde denne orienteret om arbejdet. Bestyrelsen fasts√¶tter selv de n√¶rmere retningslinier for sit arbejde i en s√¶rlig forretningsorden. Bestyrelsen holder konstituerende m√łde senest 3 uger efter generalforsamlingen.

§ 4. Bestyrelse og formandsvalg
På den ordinære generalforsamling vælges formanden for to år ad gangen. De 5 bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, således at der i ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og i lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Der vælges her foruden 2 suppleanter, som er på valg hvert år.

§ 5. Generalforsamling
Ordin√¶r generalforsamling afholdes hvert √•r inden 1. marts og skal mindst have f√łlgende dagsorden:

01. Valg af dirigent
02. Valg af stemmetællere
03. Beretning og dr√łftelse af foreningens forhold
04. Fremlæggelse af det reviderede regnskab, samt budget for det kommende foreningsår
05. Indkomne forslag
06. Fastsættelse af kontingent
07. Valg af formand
08. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
09. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleanter
10. Beretning om EUC Ringsteds drift
11. Evt.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen og skal afholdes når enten en tredjedel af bestyrelsen eller en tredjedel af de stemmeberettigede medlemmer kræver det.

§ 6. Tidsfrister
Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 14 dages varsel ved brev til medlemmerne. Forslag til behandling p√• generalforsamlingen skal v√¶re indsendt til formanden senest 10 dage forud, idet dog forslag til √¶ndring af vedt√¶gter skal v√¶re indsendt til formanden inden 1. januar, samt tilsendes medlemmerne sammen med indkaldelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage efter at krav herom i h. t. § 5 er kommet frem til formanden.

§ 7. Stemmeret
Stemmeret og valgbarhed ved generalforsamlingen har medlemmer, der har betalt kontingent. Nye medlemmer skal senest 3 uger f√łr generalforsamlingen have betalt kontingent. Alle beslutninger tages p√• generalforsamlingen ved afstemning ved simpel stemmeflerhed med undtagelse af de s√¶rlige bestemmelser i ¬ß¬ß 9 og 11.

Enhver afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen, dirigenten eller mindst 10 medlemmer forlanger skriftlig afstemning.

§ 8. Foreningsår
Forenings- og regnskabs√•r f√łlger kalender√•ret.

Kassereren skal senest 14 dage f√łr afholdelse af den ordin√¶re generalforsamling aflevere regnskabet til revisorernes gennemgang og godkendelse.

§ 9. Ændring af vedtægter
Forslag til √¶ndring af eller tilf√łjelser til disse vedt√¶gter kan vedtages af en generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 10. Medlemmernes hæftelser
Foreningens medlemmer herunder bestyrelsen hæfter alene for foreningens forpligtelser med deres kontingent.

¬ß 11. Foreningens opl√łsning
Foreningen kan kun opl√łses af en generalforsamling, der er indkaldt med dette punkt p√• dagsordenen. Der skal v√¶re m√łdt mindst halvdelen af medlemmerne for at forsamlingen er beslutningsdygtig vedr√łrende opl√łsningen. Mindst 2/3 af de afgivne stemmer skal v√¶re for opl√łsningen, for at den kan vedtages.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig eller f√•r forslaget ikke det n√łdvendige flertal, indkaldes til ny generalforsamling, hvor opl√łsningen kan vedtages af de m√łdte medlemmer med n√¶vnte kvalificerede majoritet.

Foreningens midler skal anvendes til almennyttige formål. Således vedtaget på generalforsamlingen den 3. maj 1948 med ændringer på generalforsamlingen den 2. juni 1953 og den 15. februar 1990.

Allonge til Ringsted Citys vedtægter § 4
Vedtaget på generalforsamlingen den 25. februar 2003:

Ved generalforsamlingen i 2003 og 2004 vælges formanden dog kun for et år ad gangen.