§ 1. Formål 1
At fremme erhvervslivet i Ringsted

At manifestere sig overfor befolkningen og offentlige myndigheder som en aktiv forening med det formål åbent at informere om erhvervslivets synspunkter og problemstillinger

At give medlemmerne lejlighed til ved jævnlige møder at udveksle synspunkter om spørgsmål, der skønnes at have almindelig erhvervsmæssig interesse

At virke til fremme af den højeste etiske standard indenfor alle grene af erhvervslive

At markedsføre Ringstedområdet som handelscenter

At give unge mennesker adgang til teoretisk handelsuddannelse gennem opretholdelse af en handelsskole.

§ 2. Medlemmer
Adgang til at blive medlem af foreningen har: Enhver der driver erhverv/handel i Ringsted og omegn. Optagelse finder sted, når bestyrelsens flertal stemmer herfor.

Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer der modarbejder foreningens formål, og skal udelukke medlemmer som er i mere end 3 måneders restance. Såfremt bestyrelsen ekskluderer medlemmer der modarbejder foreningens formål, skal denne afgørelse prøves på førstkommende ordinære generalforsamling.

Indmeldelse og udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til formanden. Der betales fuldt kontingent for det år, hvori ind – og udmeldelsen sker.

Foreningens medlemmer inddeles i to grupper:

a) Handel (detail og en gros)
b) Liberalt erhverv, industri mv.

Medlemmerne henføres af bestyrelsen under den gruppe, hvorunder de efter deres erhverv naturligt henhører.

Bestyrelsen kan ved enstemmig beslutning optage andre, når den finder anledning dertil, selv om vedkommende ikke måtte opfylde de foranstående kvalifikationer.

Ved afhændelse af virksomhed eller pensionering kan medlemskabet bibeholdes.

§ 3. Bestyrelse
Ringsted City ledes af en bestyrelse bestående af formanden og 5 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen vælger af sin midte næstformand, kasserer og sekretær.

Foreningen tegnes af formanden og 2 medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen kan bemyndige kassereren efter nærmere retningslinier til at udskrive checks, kvittere m. m.

Bestyrelsen udpeger to medlemmer til EUC Ringsteds bestyrelse for en toårig periode.

Indkaldelse til bestyrelsesmøder sker skriftligt med angivelse af dagsorden.

Bestyrelsen er forpligtet til at føre protokol over bestyrelsesmøder og generalforsamling.

For gyldig beslutningstagen skal mindst 3 bestyrelsesmedlemmer være til stede. Alle sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen kan i det omfang, den skønner det nødvendigt, nedsætte diverse udvalg. Deltagerne i disse udvalg kan vælges uden for bestyrelsens kreds, idet ethvert udvalg dog skal omfatte mindst et bestyrelsesmedlem. Udvalgsarbejdet foregår efter de af bestyrelsen nedfældede retningslinier. Udvalgene er ansvarlige overfor bestyrelsen og skal løbende holde denne orienteret om arbejdet. Bestyrelsen fastsætter selv de nærmere retningslinier for sit arbejde i en særlig forretningsorden. Bestyrelsen holder konstituerende møde senest 3 uger efter generalforsamlingen.

§ 4. Bestyrelse og formandsvalg
På den ordinære generalforsamling vælges formanden for to år ad gangen. De 5 bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, således at der i ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og i lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Der vælges her foruden 2 suppleanter, som er på valg hvert år.

§ 5. Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. marts og skal mindst have følgende dagsorden:

01. Valg af dirigent
02. Valg af stemmetællere
03. Beretning og drøftelse af foreningens forhold
04. Fremlæggelse af det reviderede regnskab, samt budget for det kommende foreningsår
05. Indkomne forslag
06. Fastsættelse af kontingent
07. Valg af formand
08. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
09. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleanter
10. Beretning om EUC Ringsteds drift
11. Evt.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen og skal afholdes når enten en tredjedel af bestyrelsen eller en tredjedel af de stemmeberettigede medlemmer kræver det.

§ 6. Tidsfrister
Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 14 dages varsel ved brev til medlemmerne. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være indsendt til formanden senest 10 dage forud, idet dog forslag til ændring af vedtægter skal være indsendt til formanden inden 1. januar, samt tilsendes medlemmerne sammen med indkaldelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage efter at krav herom i h. t. § 5 er kommet frem til formanden.

§ 7. Stemmeret
Stemmeret og valgbarhed ved generalforsamlingen har medlemmer, der har betalt kontingent. Nye medlemmer skal senest 3 uger før generalforsamlingen have betalt kontingent. Alle beslutninger tages på generalforsamlingen ved afstemning ved simpel stemmeflerhed med undtagelse af de særlige bestemmelser i §§ 9 og 11.

Enhver afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen, dirigenten eller mindst 10 medlemmer forlanger skriftlig afstemning.

§ 8. Foreningsår
Forenings- og regnskabsår følger kalenderåret.

Kassereren skal senest 14 dage før afholdelse af den ordinære generalforsamling aflevere regnskabet til revisorernes gennemgang og godkendelse.

§ 9. Ændring af vedtægter
Forslag til ændring af eller tilføjelser til disse vedtægter kan vedtages af en generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 10. Medlemmernes hæftelser
Foreningens medlemmer herunder bestyrelsen hæfter alene for foreningens forpligtelser med deres kontingent.

§ 11. Foreningens opløsning
Foreningen kan kun opløses af en generalforsamling, der er indkaldt med dette punkt på dagsordenen. Der skal være mødt mindst halvdelen af medlemmerne for at forsamlingen er beslutningsdygtig vedrørende opløsningen. Mindst 2/3 af de afgivne stemmer skal være for opløsningen, for at den kan vedtages.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig eller får forslaget ikke det nødvendige flertal, indkaldes til ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages af de mødte medlemmer med nævnte kvalificerede majoritet.

Foreningens midler skal anvendes til almennyttige formål. Således vedtaget på generalforsamlingen den 3. maj 1948 med ændringer på generalforsamlingen den 2. juni 1953 og den 15. februar 1990.

Allonge til Ringsted Citys vedtægter § 4
Vedtaget på generalforsamlingen den 25. februar 2003:

Ved generalforsamlingen i 2003 og 2004 vælges formanden dog kun for et år ad gangen.